The Pinterest Academy start weer! Schrijf je nu in op de wachtlijst. →

versie: 2022

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. The Pin Branding: The Pin Branding, gevestigd te Prinsenbeek onder KvK nummer 81024150.
2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen The Pin Branding en klant, waarbij The Pin Branding zich jegens de klant verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom.
4. Particulier: een klant niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. Schriftelijk: via e-mail of andere digitale berichtgeving waaronder niet uitsluitend wordt verstaan: een bericht via de website van The Pin Branding.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens The Pin Branding.
2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
3. Afwijken van onze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
4. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.
5. Indien de klant andere algemene voorwaarden dan deze van toepassing wenst te verklaren, dan dient de klant dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan The Pin Branding mede te delen. The Pin Branding heeft het recht de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden af te wijzen.
6. Hetgeen in de overeenkomst is bepaald prevaleert boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald indien sprake is van strijdigheid.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
2. Een overeenkomst wordt schriftelijk gesloten.
3. Aanvaarding brengt een betalingsverplichting voor de klant mee.
4. Een overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijds opzeggen is in beginsel niet mogelijk.

 

Artikel 4. Prijzen
1. Alle door The Pin Branding gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, exclusief BTW.
2. De prijzen dienen inclusief BTW en overige kosten te worden betaald.
3. Indien The Pin Branding gedurende de overeenkomst haar prijzen verhoogt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Een prijsverhoging wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke verhoging aan de klant medegedeeld.
4. De klant heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden bij een prijsverhoging die het gevolg is van een wettelijke verplichting.
5. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van The Pin Branding, mits de klant kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

 

Artikel 5. Betaling
1. De klant dient de factuur voorafgaand aan het leveren van de dienst te voldoen en uiterlijk 14 dagen na het versturen van de factuur.
2. Indien de klant Pinterest beheer voor minimaal drie maanden afsluit ontvangt de klant daarvoor maandelijks een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
3. Indien The Pin Branding en de klant een andere termijn overeenkomen, wordt dit schriftelijk vastgelegd.
4. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting voldoet, ontvangt deze eerst een aanmaning waarbij de klant alsnog 14 dagen de tijd krijgt om het factuurbedrag te voldoen.
5. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn is de klant in verzuim. The Pin Branding heeft het recht het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente en eventuele administratiekosten.
6. De klant dient bij wanbetaling de kosten die The Pin Branding maakt ter inning van de vordering te vergoeden. Daaronder worden niet uitsluitend de incassokosten verstaan. Deze bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag en ten minste €40 euro.
7. The Pin Branding is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.
8. De klant blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6. Levering
1. The Pin Branding levert de prestatie binnen de met de klant afgesproken termijn. De leveringstermijn verschilt per opdracht en is afhankelijk van de wensen van de klant.
2. De klant ontvangt vooraf een indicatie van de leveringstermijn die The Pin Branding hanteert voor de te leveren dienst.
3. Indien The Pin Branding afwijkt van de vooraf aangegeven leveringstermijn dient dit tijdig aan de klant te worden medegedeeld.
4. De leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.
5. De klant is verplicht zich in te spannen om tijdige levering mogelijk te maken.
6. The Pin Branding kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van latere levering, mits deze levering niet het gevolg is van opzet, grove schuld of nalatigheid van The Pin Branding.

 

Artikel 7. Garantie
1. The Pin Branding spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt zij de eisen van goed vakmanschap in acht.
2. De verplichting van The Pin Branding is een inspanningsverplichting. The Pin Branding kan niet aansprakelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten, zoals het niet behalen van de gewenste groei.

 

Artikel 8. Rechten en plichten van de klant
1. De klant voorziet The Pin Branding van alle benodigde informatie om de overeenkomst uit te voeren. De klant staat tevens in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
2. The klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van content.

 

Artikel 9. Auteursrecht
1. Op de door The Pin Branding geleverde documenten of diensten rust het auteursrecht van The Pin Branding. Dit recht gaat in geen geval over op de klant.
2. Het is niet toegestaan door The Pin Branding geleverde diensten te delen met derden, bijvoorbeeld voor financieel gewin.
3. Indien inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van The Pin Branding, bijvoorbeeld doordat de klant door The Pin Branding geleverde diensten of documenten doorverkoopt aan een derde, al dan niet voor een hoger bedrag, dan is de inbreukmaker verplicht de daardoor geleden schade te vergoeden.
4. De schade die The Pin Branding lijdt wordt gelijkgesteld met de prijs die The Pin Branding had gerekend in het geval dat deze diensten en/of documenten rechtmatig waren geleverd door The Pin Branding.

 

Artikel 10. Bedenktijd
1. The Pin Branding levert een dienst op maat. De klant, niet zijnde een particulier, heeft geen recht op bedenktijd nadat de overeenkomst is gesloten.
2. De particuliere klant heeft recht op 14 dagen bedenktijd. De particuliere klant mag binnen deze termijn zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden worden naar verhouding in rekening gebracht.
3. De bewijslast met betrekking tot deze herroepingstermijn ligt bij de klant.

 

Artikel 11. Verplaatsen van afspraken
1. Een geplande afspraak en/of workshop kan tot 48 uur van tevoren worden afgezegd.
2. Een geplande workshop kan niet worden verplaatst.
3. Indien de klant een workshop korter dan 48 uur van tevoren afzegt wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 48 en 24 uur van tevoren wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Indien de klant korter dan 24 uur van tevoren annuleert wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
4. Indien de klant zonder geldige reden korter dan 48 uur voor een geplande afspraak de afspraak afzegt of wenst te verplaatsen, wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Komt de klant niet opdagen op het afgesproken tijdstip, dan blijft deze 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd, tenzij sprake is van overmacht.
5. Het oordeel over een geldige reden berust bij The Pin Branding. Daarbij houdt zij rekening met hetgeen in soortgelijke situaties in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd.

 

Artikel 12. Overmacht
1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan ziekte of overlijden, ziekte of overlijden van naasten, overheidsmaatregelen of computerstoringen.
2. In het geval van overmacht kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort voor maximaal…
3. In het geval van overmacht zoeken The Pin Branding en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing. In overleg is het mogelijk af te wijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

Artikel 13. Ontbinding
1. The Pin Branding heeft het recht te ontbinden indien:
a. De klant na het versturen van een herinnering niet aan zijn betalingsverplichting voldoet;
b. De klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als bedoeld in artikel 8 niet nakomt;
c. De klant wangedrag vertoont waardoor uitvoering van de werkzaamheden door The Pin Branding niet langer kan worden verlangd.
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als The Pin Branding toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de verbintenis, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.
3. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het herstellen van het gebrek.
4. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. The Pin Branding is slechts aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder is in ieder geval inbegrepen de kosten die worden gemaakt ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of te beperken.
2. The Pin Branding is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.
3. The Pin Branding is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelingen die de klant zelf verricht.
4. The Pin Branding is niet aansprakelijk voor schade aan derden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Pin Branding.
5. The Pin Branding is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
6. De klant vrijwaart The Pin Branding van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.
7. Het bepaalde in dit artikel geldt voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 15. Klachten
1. De klant dient een klacht zo snel mogelijk aan The Pin Branding mede te delen.
2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting van de klant niet aan.
3. Het heeft de voorkeur klachten vroegtijdig aan The Pin Branding mede te delen en waar mogelijk nog tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Op die manier bestaat de meeste kans dat een klacht spoedig kan worden hersteld.
4. In het geval van een klacht zoeken The Pin Branding en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing.

 

Artikel 16. Overige bepalingen

The Pinterest Academy
1. De klant schaft bij deelname aan The Pinterest Academy online de cursus aan waarna de klant recht heeft op toegang tot een online omgeving vanaf de lanceringsdatum.
2. De klant krijgt toegang tot een online omgeving door middel van inloggegevens. Deze inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze gegevens te delen met derden of derden op andere wijze toegang te verlenen tot de online omgeving. Handelt de klant in strijd met deze bepaling, dan is sprake van een inbreuk op het auteursrecht van The Pin Branding, wat toepasselijkheid van artikel 9 van deze algemene voorwaarden betekent.
3. The Pin Branding is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of andere problemen waardoor de online omgeving tijdelijk niet beschikbaar zijn of later beschikbaar is dan vooraf is aangegeven.
4. The Pinterest Academy kan niet tussentijds worden opgezegd.

 

Pinterest beheer
1. Een Goud VIP pakket wordt afgesloten voor de duur van minimaal drie maanden. Het pakket kan daarna per kwartaal worden verlengd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
2. De klant dient te beschikken over een abonnement van Tailwind. De klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en betaling hiervan.

 

Artikel 17. Wijzigingen
1. The Pin Branding is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
a. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken.
b. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
2. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg.

 

Artikel 18. Toepasselijkheid
1. Op iedere overeenkomst gesloten met The Pin Branding is Nederlands recht van toepassing.
2. In het geval van een geschil zoeken The Pin Branding en de klant eerst gezamenlijk naar een passende oplossing alvorens het geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.
3. In het geval van een geschil is de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.